สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม ถ.สุขุมวิท105 กทม.โดย คุณพันวดี ชัยยะพัฒนาพร ประธานบริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จถวายปัจจัยสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับพระภิกษุสามเณรสำหรับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรม และพระปริยัติธรรมสามัญ